Chirurgia ogólna i naczyniowa

Profesor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, doktor habilitowany nauk medycznych. Od prawie trzydziestu lat związany z Kliniką Chirurgii Ogólnej i Naczyń II Katedry Chirurgii. W 1981 roku uzyskał II stopień specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej, a w  2003 roku specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej.

Tytuł doktora nauk medycznych profesor Fryderyk Pukacki zdobył w 1984 roku, broniąc na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w  Poznaniu pracę zatytułowaną “Przyczyny, przebieg i  wyniki leczenia ostrego nieurazowego niedokrwienia kończyn górnych”. W  2004 roku na tej samej uczelni obronił rozprawę habilitacyjną “Wpływ krioprezerwacji na właściwości ściany tętniczej oraz przydatność kliniczna allograftów mrożonych w  leczeniu chorych z  zakażeniem protez naczyniowych”. Profesor Fryderyk Pukacki jest autorem wielu prac z  dziedziny chirurgii ogólnej i  naczyniowej.

Ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 1993 roku. Obecnie profesor i prodziekan ds. Nauki i Stopni Naukowych Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Od początku swojej kariery zawodowej związany z Kliniką Chirurgii Ogólnej i Naczyń. Posiada specjalizację z chirurgii ogónej oraz chirurgii naczyniowej. Członek wielu towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Towarzystwa Flebologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych. Autor ponad 250 prac naukowych. Specjalizuje się w szeroko rozumianej chirurgii tętnic (tętniaki aorty, miażdżycowe niedokrwienie kończyn dolnych, zwężenia tętnic szyjnych) oraz chirurgii układu żylnego. Jest na terenie Polski pionierem chirurgii z użyciem lasera w ablacji żyły odpiszczelowej. Wykonuje również obliteracje żylaków i pajączków naczyniowych.

Profesor Krasiński jest także konsultantem wielu stacji dializ na terenie Wielkopolski, wykonując dużą liczbę przetok do dializy pozaustrojowej. W zakresie zainteresowań terapeutycznych profesora jest także endowaskularne leczenie schorzeń naczyniowych.

Prof. UM dr hab. med. Marcin Gabriel jest profesorem w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Posiada specjalizację z dziedziny chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej. Odbył liczne staże naukowe w ośrodkach zagranicznych. W jednym z nich (Klinika Chirurgii Ogólnej i Torakochirurgii Uniwersytetu im. Christiana Albrechta w Kilonii) obronił pracę doktorską.

Od wielu lat jest kierownikiem naukowym i wykładowcą Wielkopolskiej Szkoły Diagnostyki Obrazowej, szkoląc nowe pokolenia dopplersonografistów. Specjalizuje się szczególnie w diagnostyce dopplerowskiej naczyń (tętnice szyjne, kręgowe i wewnątrzczaszkowe, tętnice i żyły kończyn górnych i dolnych, tętnice krezkowe, tętnice nerkowe, żyła wrotna). Zajmuje się także diagnostyką i leczeniem zachowawczym oraz operacyjnym szeroko pojętej patologii naczyniowej. Wykonuje również plastyki i  stentowanie naczyń obwodowych. Jako jeden z nielicznych lekarzy w Polsce zajmuje się leczeniem obrzęków limfatycznych.

Ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 1994 roku. Od początku swojej kariery zawodowej związany z Kliniką Chirurgii Ogólnej i Naczyń. Posiada specjalizację z chirurgii ogónej oraz chirurgii naczyniowej.

Członek wielu towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych oraz Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych Języka Hiszpańskiego. Autor ponad 150 prac i doniesień naukowych. Specjalizuje się w szeroko rozumianej chirurgii tętnic (tętniaki aorty, miażdżycowe niedokrwienie kończyn dolnych, zwężenia tętnic szyjnych, zespoły uciskowe górnego otworu klatki piersiowej) oraz chirurgii układu żylnego. Odbył liczne staże i szkolenia w renomowanych ośrodkach chirurgii naczyń i flebologii w Stanach Zjednoczonych i  Francji. W latach 2007-2009 pracował w Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Nawary, jednym z  wiodących ośrodków uniwersyteckich w  Hiszpanii, gdzie opanował najnowsze techniki wewnątrznaczyniowego (endowaskularnego) leczenia chorób naczyń, zarówno tętnic jak i  żył. Jest na terenie Polski pionierem chirurgii z  użyciem lasera w  leczeniu żylaków kończyn dolnych. Wykonuje również opartą na nowoczesnych zasadach skleroterapię żylaków, pajączków naczyniowych i  malformacji żylnych a   także ultrasonografię układu żylnego kończyn dolnych. Zajmuje się również wykonywaniem dostępów naczyniowych do hemodializ.

Ukończył Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 1995 roku. Od 1996 roku związany z Kliniką Chirurgii Ogólnej i Naczyń. W 2004 roku uzyskał tytuł specjalisty II stopnia z chirurgii ogólnej. Specjalizację z chirurgii naczyń ukończył z wynikiem pozytywnym w 2007 roku. W 2009 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.

Autor prezentacji oraz prac naukowych z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych.